Vår policy

Brunnsbo Redovisningsbyrå AB ser seriöst på den personliga integriteten för kunder och användare av tjänsterna som Brunnsbo Redovisningsbyrå AB erbjuder på internet. Din personliga integritet respekteras och dina personuppgifter behandlas korrekt i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR.

Personuppgifter och ”behandling av” personuppgifter

Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Brunnsbo Redovisningsbyrå AB används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter hos Brunnsbo Redovisningsbyrå AB sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från maj 2018 dataskyddsförordningen GDPR.

Vilka personuppgifter samlas in och när raderas de
När du besöker/använder våra digitala kanaler eller dess tjänster eller
kommunicerar med oss i våra digitala kanaler kan vi komma att samla in
uppgifter om dig som exempelvis namn, adress, postadress, e-postadress,
telefonnummer, identifikationsuppgifter.

Vidare kan Brunnsbo Redovisningsbyrå AB komma att samla in teknisk data om de enheter du använder för att få tillgång till Brunnsbo Redovisningsbyrå AB:s digitala kanaler, däribland IP-adress, typ av webbläsare och cookieinformation.

Insamlingen som beskrivs här sker exempelvis genom att du anger dina personuppgifter i formulär på våra digitala kanaler eller i dess tjänster.

När du tar kontakt med oss via våra digitala kanaler, till exempel via vår
hemsidas kontaktformulär, kommer dina kontaktuppgifter samt ärendeinformation att behandlas av oss.

Om du besöker eller kommunicerar med oss via våra konton i sociala medier (det vill säga tredjepartsplattformar såsom exempelvis Facebook) kan Brunnsbo Redovisningsbyrå AB komma att ta emot information rörande din profil och dina interaktioner på tredjepartsplattformen från leverantören av densamma.

Brunnsbo Redovisningsbyrå AB har placerat så kallade ”cookies” i flera av våra digitala kanaler. Genom dessa cookies samlas uppgifter om hur du använder den digitala kanalen in.

Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra Brunnsbo Redovisningsbyrå AB:s rättsliga skyldigheter.

Ändamål för behandling av personuppgifter
De personuppgifter om dig som samlas in i anslutning till ditt nyttjande av de digitala kanalerna och dess tjänster kommer att behandlas av Brunnsbo Redovisningsbyrå AB för följande ändamål.

1. För att vi ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster du beställt och administrera vårt avtal med dig.

2. För att vi ska kunna kommunicera med dig via kundservice och e-   mailformulär.

3. För att administrera eventuella marknadsföringsaktiviteter.

4. För att behandla din betalning eller förhindra eller upptäcka bedrägerier.

5. För att ta fram statistik över användningen av våra digitala kanaler och dess tjänster.

6.  För att underhålla, utveckla, testa och förbättra våra digitala kanaler och de tekniska plattformar som de tillhandahålls på.

Laglig grund och berättigade intressen för personuppgiftsbehandlingen
Brunnsbo Redovisningsbyrå AB behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på din begäran om kundservice och då vi har ett annat legitimt och berättigat
intresse av att behandla dina personuppgifter. Om Brunnsbo Redovisningsbyrå AB skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg.

Säkerhet till skydd för personuppgifter
Brunnsbo Redovisningsbyrå AB värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter
ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Information om Brunnsbo Redovisningsbyrå AB:s kunder och samarbetspartners behandlas konfidentiellt.

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter
Brunnsbo Redovisningsbyrå AB kan anlita externa samarbetspartners och leverantörer att utföra uppgifter för Brunnsbo Redovisningsbyrå AB:s räkning, exempelvis för att tillhandahålla IT-tjänster, betalningslösningar, revision eller hjälpa till med marknadsföring. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att Brunnsbo Redovisningsbyrå AB:s samarbetspartners, får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för Brunnsbo Redovisningsbyrå AB:s räkning undertecknar alltid avtal med Brunnsbo Redovisningsbyrå AB för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners.

Rätt till information och rätt att inge klagomål
Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som
helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att Brunnsbo Redovisningsbyrå AB ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till  dataportabilitet, samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna.

Vänligen kontakta i sådana fall: linda@brunnsbo.com.

Kontaktinformation
Personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter är Brunnsbo Redovisningsbyrå AB. Om du har frågor rörande hur Brunnsbo Redovisningsbyrå AB behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Brunnsbo Redovisningsbyrå AB: kontaktuppgifterna enligt nedan.

Följande integritetspolicy gäller generellt för Brunnsbo Redovisningsbyrå AB:s digitala hantering.

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med
andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att
vittskilda uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, personlig information i meddelande, frågeställningar, e-posttrafik utgör personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej.

Brunnsbo Redovisningsbyrå AB
Backa Bergögata 7
422 46 Hisings Backa
linda@brunnsbo.com

Vi vägleder er gärna så att ni får de tjänster ni behöver. Boka ett möte så berättar vi mer!